top of page
Store Policies: Store Policies

שיתוף הספק בן מוקדי בישול

יחידה של 2 מוקדי בישול

ניתן להגדיר כל מוקד בישול ברמת חום של 1 - 10 (10 מיוצג על ידי האות 'P' עבור עוצמה מלאה)
ניתן להשתמש ברמת הספק של 'P' כדי להרתיח סיר מים, ורמת הספק חום של 4 עשויה, למשל, לבישול איטי של דגים, ורמת הספק חום של 2 עשויה כדי לשמור על  חום נמוך. 
ניתן להשתמש בכל שני מבערים ברמת חום משולבת המסתכמת ב-14. כלומר, אם מוקד בישול אחד מוגדר לדרגת חום 9, ניתן להגדיר את המוקד בישול השני בזוג, לרמה מקסימלית של 5, מכיוון שהם משתמשים בחום משולב רמה של 14.
יחידת 2 מודי בישול, מחלק את רמת הספק החום משולבת המסתכמת ב-14. אם מוקד בישול אחד נמצא בשימוש על 'P' (10), ניתן להשתמש ביחידה השנייה ברמת חום של עד 4. אם מבער אחד בשימוש ברמת הספק של 9 ניתן להשתמש במבער השני ברמת הספק של 5 וכו'.

download.png
יחידה של 4 מוקדי בישול

יחידה עם 4 מוקדי בישול פועלת לפי אותו עיקרון של כל שני מוקדי בישול כולל הספק חום שיכול להגיע ל-14. יחידת 4 מבערים מכילה שני זוגות מוקדי בישול. כל זוג יכול להשתמש ברמת הספק חום כוללת של 14. שני אזורי מוקדי בישול יכולים לעבוד בו זמנית. לכן עם יחידת 4 מוקדי בישול תוכל לקבל שני מוקדי בישול ברמת הספק חום של 10 (אחד בכל אזור) ועוד שני מוקדי בישול עם רמת עוצמת חום של 4 כל אחד (אחד בכל אזור).

download (1).png
יחידת 5 מוקדי בישול

ליחידת 5 מוקדי בישול יש שלושה אזורי כוח נפרדים. אזורי הספק הכוח עם שני מוקדי בישול, פועלים על פי אותו עיקרון של חלוקת ערך הספק כולל של 14 עבור שני מוקדי בישול.

המבער האמצעי הוא אזור הספק משלו, שניתן להגדיר אותו גם על ערך הספק של 1-10. אך מכיוון שהוא מוקד בישול גדול יותר ולבד באותו אזור, המוקד בישול מספק חום נוסף לבישול מהיר עוד יותר.

download (2).png
bottom of page